ئه م ويب سايده ئامه نجه كه ى ئه وه كه يارمه تيت بدات كه يارمه تى خوت بده يت  بو به ده ست هينانى سه حه تيكى باش وه عه قليكى باش و دروست وه  ده تناسينى به  هه ندى خزمه ت كوزارى تر وه  ريكخراوى تر .
ئه م بيوه لكاوه  بكه ره وه  زانيارى زياتر به ده ست ده هينى
ئه كه ر  هيج  يارمه تيه كت به ده ست نه هينا ئه وا به يوه ندى بكه به  دكتورى   جى بى    يه كه ت  بو وه ركرتنى ئاموزكارى ,
سه رجاوه ى تر له زمانه كانى تر ده توانى به ده ست بهينى  له زما نه كانى  ترى جياوازدا .
http://www.workingforwellness.org.uk/resources/general-information/translated-materials/

به يوه نديمان  بيوه بكه
وولفيرهامبتون سسيتى برامه رى كي تره ست
تره ست هيد كوارته رس
وولفيرهامبتون
لكيندراو:نه خشه كه  خانوه كانى تيادا روون كراوه ته وه  (له ويندويه كى نوى دا بيكه ره وه)
تلفون: 01902444888
تيكسست :01902444888
فاكسس:01902444866
ئيمه يلenquiries@wolvespct.nhs.uk

دكتور له وولفيرهامبتون:
ئاكادارى –هه موو جى بى يه كان  كراوه ن وه نه خوش وه رده كرن له و ناوجانه ى كه  جى بى يه كه تيدايه وه ده شتوانن  له هه مان كات دا ده توانن نه خوشه كه ره فز  بكه نه وه  وه له ماوه ى جوارده روز دا به نوسسين وه لا ميان ده داته وه  له كه ل روون كردنه وه ى هوكارى ره فزه كه  وه  ئه كه ر توشى هه ر كيرو كرفتيك بوى له دوزينه وه ى  جى بى  له وولفيرهامبتون  تكايه به يوه ندى بكه به م زماره يه01902444888

ئه كه ر له ئه زمه ت دابى
له كاتى  ته وارى  به يوه نجى بكه به 999      بو  بوليسس . وه ئيسعاف  وه ئاكر كوزينه وه
رووداوى به به له
نيو كروسس  هوسبيته ل  ويندسفيلد  تلفون :01902307999

حه ل كردنى ئه زه مه و  خانوو به ره  تيمى جاره سه ر
تيلفون :01902444141
وويست ميدلاند بوليسسس
يه كه ى باراستنى خه لك له شه قامى  بيلسستون مه ركه زى بوليسس   تلفون :08451135000
وولفيرهامبتون  سيتى كانسسل  (كه خرمه ت كوزارى كانى كومه لا يه تيشى تيدايه  وه   جاره سه ر كردنى خانوش)تلفون01902556556
وه له دواى ده وام به يوه ندى بكه به 01902552999
مينيكوم
01902553929

دكتوره كانى كه خه فه رن
ئه م نه خوشانه ى كه خويان توماركردووه له كه ل جى بى يه كانى وولفيرهامبتون تكايه  له كاتى كه دوواى ده وام ئه كه ر بيوستيتان به دكتوور بو به يوه ندى بكه ن به  له سعات  شه ش و نيوو  ئيواره  تا وه كوو هه شتى  به يانى  له دوو شه م وه تا وه كوو هه ينى  يان هه ر كاتيك  له  شه مه و يه ك شه مه  وه بشوه ره سميه كان .
فونيكسس   بو ئه م كه سانه ى كه بريندار  ده بن  يان ته نك و جه له مه ى ته ندروسستى تريان ده بيت  كه ده كه ويته  شه قامى  باركفيلد له وولفيرهامبتون  كراوه يه له كاتزميرى 10 به يانى  هه تا  7  ئيوارى  
شول بارك
له 8به يانى  تاوه كو 8 ئيواره حه ت روز له هه فته يه ك  
له بينجه ى لو هيل  
سه مه رايتس
تلفون:08457909090
يان 01902426422
Email Jo@Samaritans
Website: www.samaritans.org

NHS Direct
0845 46 47
Website: www.nhsdirect.nhs.uk

دله راوكى    كه ئابه      قه له ق
ئه م وويب سايده له لا يان  ته ندروستى عه قلى وولفيرهامبتون  به ريوه ده بردريت   زانيارى  بيش كه ش ده كات   وه كريدراوه به  جه ند ريكخراويكى تر  بو ئه وه ى يارمه تى خه لك بدات كه به شيوه يه كى  بر  ته ندروستى بمينه وه   وه  ئه م دوو دلى وه دله راوكيه زور باوه  به لام خومان ئه توانين جاره سه رى خومان بكه ين.
ئه كه ر هيج خزمه تيكت به ده ست نه كه يشت ئه وا  به يوه ندى به جى بى يه كه ت بكه بو ئه وه ى بزانى جى جوره خزمه ت كوزاريه كى تر هه يه بوت  , وولفيرهامبتون  هيلثى مايند    ته ندروسستى  عه قلى وولفيرهامبتون بريته له خزمه ت كوزارى بو ئه م كه سانه ى كه كيروو كرفتى عه قليان هه يه .

يارمه تيدان بو دوو دلى وه دله راوكى
دله رلوكى بريته له وه ى كه فشاريكى زور ده كه ويته سه رت  وه توش  هه ول ده ده يت كه خوت رابينى له كه لى فشاريكى كه م ره نكه باش  بيت   به لا م  زه خت و فشاريكى زور ده بيته هوى دله راوكى  كه باش  نيه بو جه سته و  وه ميشكى مروف  وه نه خوشى جه سته يى عاطفى  عه قللى ليى ده كه ويته وه . هه ندى كه س خوى راده هينى به خواردنه وه بو جاره سه ر كردنى  يان كيشانى سكاره به لا م ئه مانه روهوو خرابترت ده به ن
ده توانين  جاره سه رى ئه م ديارده يه بكريت به وه ى كه زيانى خوت هاوسه نك رابكرى وه به كردنى هه ندى جمو جول وه بشو دان وه كردنى  وه رزش و  خواردنى باش  وه ئه م ويب سايده ئاموزكارى زورى تيدايه له م بواره وه 


يارمه تى بو كه ئابه
هه ر يه كيك له ئيمه هه ست به وه ده كات كه دلى خوش  نيه  هه ندى جار  له كاتيكدا كه زيانت زه حمه ت ده بيت به تابه تى  وه كاتيك كه توشى ئه م كرفته ده بيت ته بيعه تت تيك ده جيت خواردن  خه ووت كه م ده بيته وه ياخوود  تيك ده جيت   بو جه نك هه فته يه ك يان مانكيك  له كاتيكدا كه بيت ناكرى كارووباره ئاسايه كانى خوت ئه نجام بده يت  جا ئه م كاته توشى كه ئابه ده بيت.
باشترين جاره سه ر ئه وه يه كه جاريكى تر خوت به هيزو  نه شبت بكه يته وه  به كردنى ئه م شتانه ى كه كاتى خوى به شيوه يه كى ئاسايى ئه نجامت ده دا .هه تا ئه كه ر كورينكى بجوكيش  بيت  به لا م ده بيته هوى كورانيكى كه وره. وه ئه م وويب  سايده  شتى به سودى تيدايه  بو ئه م كه سانه ى كه توشى كه ئابه بوين,  

يارمه تى دان بو قه له قى
هه موو كه س  هه ست به قه له قى ده كا ت هه ندى جار ئه وه بريته له  ره نكدانه وه يه كى  زور ئاسايى بو  به ره نكارى بونه وه ى زيان.وه كوو تاقى  كردنه وه  وه كورينى مال له شوينيك بو شويميكى تر , به لا م ئه كه ر  قه له قى زيانى مروفى داكير كرد  كه  به كى بخا ئه م كاته   تو  توشى قه له قى بويته
به شيوه يه كى  كشتى  كاتى كه  مروف به به رده وامى قه له ق بيت   هه ست به ئيزعاجى ده كات  وا ده بينى كه خه وى زور كرانه  وه به شيوه يه ك كه واى ليى  ده هيت كه ناتواميت به رده وام بيت له كه ل وه زعه كه .
ليره دا زور جورى ترى قه له قى هه يه كه له ئه نجامى  رووداويك دا ديت توشى  سه دمه ده بيت  وه هه ر له سه ر ئه م ته بيعه ته ى  به رده وام ده بيت    ياخوود معامه له كردنى خه لك به خرابى   جا ئه م كه سه دائما توشى دله راوكى ده بيت .
بو جاره سه ر كردنت له م كرفته  ئه وه يه كه ئه م  ئيش و كارانه ئه نجام بده يت كه كاتى خوى ئه نجامت ده دا  بو  ئارام كردنه وه ى خوت. وه  ئه م ويب سايده ش ده توانى سسسود وه ربكرى.

بينج جوره ريكا  به ره وو باشى
ئه م لا به ره يه  وا داريزراوه كه ده توانى ريكايى باشت نيشان بدات  بو به ره و بيش جونت
1-به يوه ندى كردن
هه مومان بيوستمان به  كومه لايه تى هه يه  شتيكى باشه ئه كه ر  سه ردانى خوشه ويستانت بكه ى  ئه كه ر هه ر نه بيت به ته له فونيش  بيت هه ر باشه  ئه وه كاتيكه كه مروف ده توانيت كه ئه وه ى له دلى دا هه يه ده رى ببريت  ةه به يدا كردنى براده رى نويى  يان  برو سه ردانى  شوينى  ئه م شوينانه بكه كه  تو به خوشترين جيكايان ده زانى ره نكه هه ندى كه س ببينت كه  دلت خوش  بكه ن ياخوود قسسه كردن به روويه كى خوشه وه له كه ل  به ريوه به ره كه ت ئه وانه هه موى هوكارن بو به رز كردنه وه ى مه عنه ويياتت  كه سانيك
2-به  هه لبه به   زيندوو به
وه كوو مندال هه مومان حه زده كه ين  رابكه ين هه لبه زو دابه ز كه ين  خليسكانى بكه ين  تاوه كوو دلمان  خوش  كه ين  ئه وه بيوستى به كوران نيى يه  ئه وه شتيكى باشه كه وه كوو نه شاتيك  بيكه ى  جه ند جاريك . ئه وه ته بيعه تت ده كوريت  وه  سه ر زيندو  ده بيت وه دايمه ن به  هه لبه ده بيت   وه يارمه تيت ده دات بو ئه وه ى وه زنى خوت له ده سست بده يت  وه  ئه وه ش  بو ته ندروستت باشه , وه  له به ر ئه وه ى هه ر كه سه و  ته بيعه تى جياوازى  خوى هه يه  واته يارى كردن له كه ل مندال  وه ياخوود يارى كردن له كه ل سسه ك  يارى و  وه رزش ,كه وات لى بكات داخوش  بيت  يان  كالته كردن و  وه دنسس  كردن   بيى كه نبن  ئه وانه  ده بنه هوى  كه م كردنه وه ى  بارى خه مناكى مروف  به ره وو  جاره سه رى ده به ن
.3ئاكاداربوون
-ئاكادارى كاتى خوت به  وه له م شتانه ى كه له ده وروو به ر روو ده دا   كه وا له ميشكت ده كا ت كه زياتر به كردار تر وو كراوه تر بيت  وه هه روه ها  وا ده كات  كه قيمه تى زياتر  دابنيت  بو شته كان   وه  ئه وه ش  ره نكدانه وه ى ده بيت له كاره كانت دا  كه وا به هره مه ند  ترت ده كات  وا ده كات كه ميشكمان  زياتر به  ته ركيز تر بيت  , وه  له جياتى ئه وه ى كه  كاتى خوت به فيرو بده يت  به  قه له قى  دله راوكى.
به رز بونه وه ى وه عيت  وات لى ده كات كه شته كان به شيوه يه كى جوان تر ببينى  وات لى ده كات كه ده وله مه ند بيت  له كردارى بر  له ووزه و  به هيز ببيت  كه وه كوو  كزنكى به يانى تازه هه لهاتو  ده رويته ده ره وه   وه زيان ده بينيت  له ده روازه يه كى تازه وه .
4-هه ر به رده وامبه له فير بون
  هه روه كو ووتويانه   زانيارى يان به كارى بهينه يان له بيرى كه  راهينانى ميشك  ده بيته هوى  ئه وه ى كه ميشكت كار بكات به شيوه كى زور تر دريز خايه نتر هه ر  وه كوو ئه م ماسولكانه ى كه له له ش  دايه , فير به جون جاكترين خواردن بو خوت لى ده نيت ,وه فيرى زمان ده بيت .زيندو كردنه وه ى به رزه وه نديه كانت  ياخود هه ولى شتيكى نويى بده .كاتى كه  تو رووبه روى هه ندى ته حه دياتى  تر ده بيته وه  وا  بزانه كه ئه مه سه رجاوه يه كى  كه وره يه  بو تو  جونكه فير بونى شتى زياده  ميشك به ره وو بيشه وه ده بات  وامان لى  ده كات كه  باوه رمان به خومان هه بيت  جا ده توانين  هه موو روزيى شتيكى نويى فير ببىى.
5-ببه خشه   

هه ديه  سوديكى زورى هه يه  بو هه موو كه سيك  ئه كه ر له هه ر جى ته مه نيك داببيت , بو هه ردوو لا  ئه وه ى كه ده ى به خشيى وه ئه وه ى كه وه رى ده كريت , شتى باش  بكه  بو   براده ره كه ت ياخوود  بو  كه سيكى غه ريبيش  بيت   وه سوباسى كه سيك بكه  ياخوود بى بكه نه  به  روويانه وه  وه  خوت  به شدارى كاريك  بكه  كاتيكى خوتى بو ته رخان بكه يت له كه ل  ميشكت  وه  خوت  وا ببينى كه له بانتايه كى بان و به رين تردا هه لس و كه وت ده كه ى  وه كو كه ليى ئامانجى جياوازت هه بيت  بو   نمونه   باك كردنه وه ى ناوجه يه ك له زبل  ياخوود  هه ر ئيشيكى تر  بيت , وه واش  زانراوه  ئه و كه سانه ى كه يارمه تى خه لكانى تر ده ده ن  وه ميشكى خويان  بو كه سانيكى تر  به كار ده هينن  زياتر  دل خوشن . وه  ئه وه ى كه زياتر  ببه خشيى  وه  هاريكاريى بكات  ئه وا زياتر  به ره و  بيشه وه ده جيت بو  دروست كردنى به يوه ندى له كه ل خه لكانى تازه  له  داهاتوو دا.